HABERLER

1-7 Nisan Kanser Haftası "kutlu" olsun Kanser, dünya genelinde giderek artmakta ve her yıl milyonlarca ölüme neden olmaktadır. Bunların yanında toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır.  Kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerle de büyük oranda ilişkili olan Kanserin önemli bir kısmı önlenebilir, kanser taramaları ile erken teşhis konabilir. İnsanları kanser hakkında ve erken tanının önemi konusunda daha fazla bilinçlendirmek için yıl boyunca sürdürülmesi gereken çalışmalara yoğunluk verilmesi nedeniyle her yıl Nisan ayının ilk haftası Kanser Haftası olarak anılmaktadır. Bu tarihlerde tüm dünyada yapılan etkinliklerle sağlıkl Devamını Oku
Uygulama Yönetmeliğinin değişen maddeleri için okuyun İlk Yayım : 25.01.2013 tarihli R.G            Değişiklik: 19.07.2013 Değişiklik : 11.03.2015 Bir önceki yönetmelikte değişen kısımlar YENİ YÖNETMELİK DEĞİŞEN KISIMLAR YORUM Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını, b) Çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralamasını, c) Aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişk Devamını Oku
Eskişehir'de ASM ler C.tesi açıldı AHEF ve bağlı dernekler iptal edilen hastane acil nöbetleri sonrası ASM lerin cumartesi günü açık tutulmasını sağlamaya yönelik Bakanlık genelgesine de karşı olduklarını,ASM lerde veya TSM lerde de nöbet tutmayacaklarını ilan ettiler. Hastane acilleri ve benzeri başka kurumlarda Aile Hekimi ve Aile Sağlığı elemanına nöbet tutturmak,başka kurumlara iş gücü ihracı etmekle eş anlamlıdır.Dolayısı ile Bakanlık taşeron konumuna düşmüş,adı geçen nöbetler de "angarya" sıfatını haketmiştir.Eskişehir Aile Hekimleri olarak söz konusu nöbetlere elimizden geldiği kadar direndik.Ancak son düzenleme ile ,her hekimin kendi ASM sinde ve sadece kendi ASM bölgesi hastalarına bakabileceği,diğer anlamda ASM  hizmet süresini artırabileceği yeni uygulama olumlu bulunmuştur. Cari gider sınıflamasın Devamını Oku
Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını yayınladı http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141217-6.pdf  linke tıklayarak metnin tümüne ulaşmanız mümkündür. Gerekçeli kararın incelenmesi sonucunda davanın aleyhte sonuçlanmasının nedenleri daha iyi anlaşılmaktadır.Kararın Aile Hekimliği ile ilişkili ana temaları aşağıya çıkarılmıştır. 1-Yaşam hakkı sağlık personelinin dinlenme hakkından daha vazgeçilmezdir.Sağlık hizmetleri doğrudan yaşam hakkı ile ilgili olması nedeni ile diğer kamu hizmetlerinden farklıdır.Bu durum devletin sağlık alanında farklı uygulamalar yapma zorunluluğunu doğurmaktadır. 2-Hekim ve yetişmiş personel sayısının azlığı kanun koyucuyu nöbet uygulaması gibi çeşitli tedbirler almaya zorlamaktadır.Sağlık hizmetlerinin dengeli dağılımının saplanması için nöbet hizmeti getirilmiştir. 3-Nöbet uygulaması kamu yararınadır Devamını Oku
AYM Torba Yasa ile ilgili tüm itirazları reddetti. Anayasa Mahkeme'sinin  6 Kasım 2014 tarihli duruşma sonucu aşağıdaki linkte verilmiştir.   http://www.anayasa.gov.tr/Gundem/Detay/641/641.pdf Devamını Oku
AHEF Torba Yasadaki nöbet maddeleri için CHP'ye itiraz dosyasını verdi Değerli arkadaşlar; AHEF Hukuk Bürosu ve AHEF Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan ve AHEF Y.K onayına sunulup, uygun görüşle onaylanıp ana muhalefet partisine gönderilen dosyanın özeti ve itiraz edilen maddelerin gerekçeleri aşağıda özet olarak sıralanmıştır.   İtiraz edilen maddeler :   1. 10.09.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 69. maddesi ile 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “ağız ve diş sağlığı merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri”ibaresi, &uu Devamını Oku
TTB Torba Yasanın bazı maddelerinin iptali için CHP'ye dosya verdi   11 Eylül 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6652 Sayılı Kanun"un, çalışanların hak ve özgürlüklerini zedeleyen hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı alan CHP, TTB'den söz konusu maddelere ilişkin görüş ve hukuki değerlendirme istedi. TTB Merkez Konseyi, söz konusu maddelere ilişkin görüş ve değerlendirmesini bugün (4 Kasım 2014) CHP'ye iletti.    6552 SAYILI YASA’NIN İŞÇİ SAĞLIĞIYLA İLGİLİ 16. MADDESİNİN VE AİLE HEKİMLİĞİYLE İLGİLİ 117. MADDESİNİN ANAYASA’YA AYKIRILIĞI 11 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6552 sayılı İş Kanunu il Devamını Oku
Nöbetlere Marmara Çalıştayı ACİL NÖBET SÜRECİ MARMARA ÇALIŞTAYI HK. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız; Aile Hekimlerinin acil servislerde görevlendirilmesi sürecinde Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Tekirdağ ve Edirne illerinin katılımı ile 30.08.2014 Cumartesi günü KAHED 'in ev sahipliğinde değerlendirme ve planlama çalıştayı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Aile Hekimleri İl Derneklerinin yönetim kurulları düzeyinde katılımı ile gerçekleştirilen çalıştay ile acil nöbet sürecinin değerlendirilmesi, devam eden eylemlerin değerlendirilmesi, bakanlığın tutumunun değerlendirilmesi, yeni eylem ve hareket planlarının hazırlanması sağlanmıştır. Marmara Bölgesi % 91 katılım ile sürdürdüğü acil nöbet eyleminin güçlendirilerek sürdürülmesi yö Devamını Oku
Torba yasa Mecliste Aşağıda, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen 148 maddelik torba kanun tasarısının Meclisten geçen son hali bulunmaktadır. Genel Kurul, 13 Ağustos itibariyle 127. maddeye gelmiştir. Görüşmelere 1 Ekim 2014 günü saat 15.00'te devam edilecektir. Torba Kanun tasarısı 148. maddeden oluşmaktadır. Tasarı 6 bölüm halinde görüşülecektir. Meclis Genel Kurulunun belirlediği bölümler ve maddeler aşağıda yer almaktadır. MADDE 71- 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine 'ağız ve diş sağlığı merkezleri' ibaresinden sonra gelmek üzere ', aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri' ibaresi, üçüncü cümlesine 'ayda' ibaresinden sonra gelmek üzere 'aile sağlığı ve toplum sağl Devamını Oku
Aile Hekimlerine nöbet Aile hekimleri ile aile sağlık elemanlarına zorunlunöbet görevi verilmesini öngören düzenleme Mecliste yasalaştı. Mecliste verilen önerge ile nöbet maddesinde değişiklik yapıldı. Daha önce ayda 16 saat nöbet görevi verilmesini öngören tasarı metni, ayda 9 saate düşürülmüştür. Bu zorunlu olarak verilmesi gereken süredir. İhtiyaç olması halinde bu sürenin üzerinde de nöbet görevi verilebilecektir. KOMİSYONDAN GEÇEN METİN MADDE 52- 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan "tetkik ve sarf malzemesi iderleri" ibareleri madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Aile hekiml Devamını Oku
Nöbet genelgesi   Nöbetler Hakkında Genelge 2014/12 ilgili mevzuat için tıklayınız. Devamını Oku
Danışma Meclisi Sonuç Raporu Eskişehir Aile Hekimleri Derneği Danışma Meclisi  Sonuç Raporu 19.04.2014 Yataklı tedavi kurumlarının acil poliklinikleri ve 112 istasyonları gibi Aile Hekimliği Uygulamasının herhangi bir yerinde bulunmayan hizmetlere değişik mazeretler (Eğitim, hizmet açığı, mesleki etik değerler, vb) ileri sürülerek Aile Hekimlerini bu alanlarda görevlendirmek, Sağlık Reformunun bilerek sulandırılmasıdır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yavaş yavaş şekillendirildiği ve Aile Sağlığı Merkezlerinin bu hizmetlere adaptasyonunun hızlandığı bir dönemde, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına başka bir kurumda ikinci görev verilmesi akla, hukuka ve vicdana sığmamaktadır. Yapılan bu tasarrufun asli hizmetlerde muhakkak aksamalara sebep olacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Bu olumsuz durumun idari ve vicdani sorumluları bu görevi Aile Hekimli Devamını Oku
AHEF'in nöbetle mücadelesi   NÖBETE YÜRÜTMEYİ DURDURMA   KOCAELİ`NDE MAHKEME EMSAL OLUŞTURACAK ŞEKİLDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ     Değerli Arkadaşlarımız, Mart ayı içerisinde Kocaeli ilinde Semt polikliniklerine yazılan acil nöbetleri için, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği’ nin ve AHEF’ in avukatı Av. Arda AŞIK tarafından yürütmeyi durdurma ve iptal davası açılmıştı. Bugün gelen müjdeli haber ile mahkeme Kocaeli Semt poliklinik nöbetlerini emsal oluşturacak şekilde yürütmeyi durdurma kararı ile durdurdu. Kararda " Anayasamızın “ Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. maddesinde yer alan “ hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı” yönündeki kuralının ihlal edileceği cihetle, aile hekimleri bakımından telafisi Devamını Oku