Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını yayınladı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141217-6.pdf  linke tıklayarak metnin tümüne ulaşmanız mümkündür.

Gerekçeli kararın incelenmesi sonucunda davanın aleyhte sonuçlanmasının nedenleri daha iyi anlaşılmaktadır.Kararın Aile Hekimliği ile ilişkili ana temaları aşağıya çıkarılmıştır.

1-Yaşam hakkı sağlık personelinin dinlenme hakkından daha vazgeçilmezdir.Sağlık hizmetleri doğrudan yaşam hakkı ile ilgili olması nedeni ile diğer kamu hizmetlerinden farklıdır.Bu durum devletin sağlık alanında farklı uygulamalar yapma zorunluluğunu doğurmaktadır.

2-Hekim ve yetişmiş personel sayısının azlığı kanun koyucuyu nöbet uygulaması gibi çeşitli tedbirler almaya zorlamaktadır.Sağlık hizmetlerinin dengeli dağılımının saplanması için nöbet hizmeti getirilmiştir.

3-Nöbet uygulaması kamu yararınadır.

4-Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları Anayasa'nın 128. maddesi anlamında diğer kamu görevlisi olup devletm memurları gibi kamu hukuku kurallarına tabidirler.Dolayısı ile çalışma saatlerini belirleme konusunda idarenin bir takdir hakkının bulunduğu açıktır.

5-Aile Hekimleri ile idare arasında isteğe bağlı sözleşme yapılsa da bu idari nitelikte bir sözleşmedir ve bu durum kamu gücü ayrıcalığını kullanma hakkı sağlamaktadır.Bu nedenle onların devlet memuru ile aynı kabul edilmeleri zorunludur.Kanun koyucu Sağlık Bakanlığına çalışma saatini belirleme yerine sadece kıstas belirleme yetkisi vermektedir.Bu kıstasın dışında çalışma saatlerinin belirlenmesinde yine aile hekiminin talebi dikkate alınacaktır.İdare bu yetkisini onlarla paylaşmaktadır.Dolayısı ile çalışma saati ve süresinin genel çerçevesini belirlemeye ilişkin idarenin tek başına veya kamu görevlisi ile birlikte yapacağı düzenlemeler hukuk devleti ilkelerine aykırılık oluşturmaz.

6-Dava konusu içinde personelin çalışma koşulları ve süresinin ağırlaştırıldığına,dinlenme hakkının ihlal edildiğine ya da sınırlandırıldığına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

7-Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları iradeleri ile kabul ettikleri sözleşmeyle çalışmakta,sözleşmeli olarak çalışmanın sağlayağı olanakları tercih etmektedirler.Sözleşmeleri sona ermesi durumunda yenilemek de kendilerine bağlıdır.Yapılan sözleşmelerde nöbet tutturulacağı açıkca belirtilmektedir.Üstelik tutulacak nöbet karşılıksız olmayacak ve ücret alacaklardır.Bu nedenle Anayasa'nın 128. maddesi çerçevesinde hukuka uygundur.

 

Okunma Sayısı: 3643