Danıştay defin ve adli nöbetlerde Aile Hekiminin yeri olmadığına hükmetti

Danıştay 5.dairesi Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin  vermiş olduğu "Andırın İlçe Hastanesi Acil Polikliniğinde ve İlçe'de meydana gelen adli vakalarla ilgili olarak nöbet tutmak üzere görevlendirilmesinin uygun görülmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir." kararını iptal ederek tashihi için mahkemeye iade etmiştir.

Kararın özünde Aile Hekiminin Adli tabiplik görevleri için nöbet listesine dahil edilmesine yapılan itiraz vardır.5. daire konu hakkında    " Farklı bir statüde görev yapan aile hekimlerine Kanunda sınırları çizilip tarifi yapılan ve imzalanan sözleşmelerle de sınırları belirtilen görevleri dışında başka görevler verilmesini olanaklı kılan yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, dava konusu işlemde olduğu gibi, aile hekimlerinin adli tabiplik hizmetlerinde görevlendirilmeleri ve bu hususta nöbet çizelgelerine dahil edilmeleri yasal dayanaktan yoksun olup, bu yönde tesis edilmiş olan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır." şeklinde karar vermiştir.

Eskişehir Aile Hekimleri Derneği gerek defin ve gerekse Adli tabiplik görevlendirmeleri konusunda, geçen 10 yıllık dönemde idarece yapılmış tüm girişimlere bu hukuki kanaati belirterek karşı çıkmıştır.Diğer bir çok ilde de benzer kararların yerel mahkemelerden alındığı bilinmektedir.Bu kararın değerli tarafı, sonuç kanaatinin yüksek mahkeme tarafından temyizidir.

DANIŞTAY 5.DAİRESİ KARAR METNİ:

 

T.C.

D A N I Ş T A Y

 BEŞİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/8148

KararNo : 2015/1711

Temyiz  İsteminde Bulunan (Davacı): ………..

Vekili: Av. ………………

Zeytinli Mah., Hukukcular İş Merkezi, K:2/207  Şehitkamil/GAZİANTEP

Karşı Taraf (Davalı): …………………………/KAHRAMANMARAŞ

İsteğin Özeti: Gaziantep 1. İdare Mahkemesince verilen 09/05/2012 günlü, E:2011/1262, K:2012/527 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : …………………………….

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi Aile Sağlık Merkezi'nde Aile Hekimi olan

davacının, Andırın İlçe Hastanesi Acil Polikliniğinde ve İlçe'de meydana gelen adli vakalarla ilgili olarak nöbet tutmak üzere 01-31/07/2011 - 01-30/09/2011 tarihleri arasında görevlendirilmesinin uygun bulunmasına ilişkin Andırın Kaymakamlığı'nın 30.06.2011 tarih ve 583 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Gaziantep 1. İdare Mahkemesince verilen 09/05/2012 günlü, E:2011/1262, K:2012/527 sayılı

kararla; Andırın Devlet Hastanesi'nin, Sağlık Bakanlığı'nın 28.06.2011 tarih ve 8387 sayılı işlemiyle Entegre İlçe Hastanesi statüsüne dönüştürüldüğü ve İlçede adli tıp kurumunun da bulunmadığı anlaşıldığından, kamu yararı düşünülerek aile hekimi olan davacının, Andırın İlçe Hastanesi Acil Polikliniğinde ve İlçe'de meydana gelen adli vakalarla ilgili olarak nöbet tutmak üzere görevlendirilmesinin uygun görülmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi

kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Aile hekimlerinin görevleri, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun (işlem tarihindeki adı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunudur) 2. maddesindeki tanımda yer almaktadır. Keza, statüleri ve mali hakları da aynı Kanunda düzenlenmiş, sair hususların Yönetmeliklerle düzenlenmesi, Kanunun 8. maddesiyle öngörülmüştür. Farklı bir statüde görev yapan aile hekimlerine Kanunda sınırları çizilip tarifi yapılan ve imzalanan sözleşmelerle de sınırları belirtilen görevleri dışında başka görevler verilmesini olanaklı kılan yasal bir hüküm bulunmamaktadır.

 Bu nedenle, dava konusu işlemde olduğu gibi, aile hekimlerinin adli tabiplik hizmetlerinde

görevlendirilmeleri ve bu hususta nöbet çizelgelerine dahil edilmeleri yasal dayanaktan yoksun olup, bu yönde tesis edilmiş olan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Gaziantep 1. İdare Mahkemesince verilen 09/05/2012 günlü, E:2011/1262, K:2012/527 sayılı kararın 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 26/02/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Vekili           Üye                           Üye                           Üye                          Üye

G.E                          H.K                             M.K                         G.A                         Z.K

Okunma Sayısı: 1597