Tüzük

BÖLÜM I

DERNEĞİN ADI – MERKEZİ VE AMAÇLARI

DERNEĞİN ADI

Madde 1: Derneğin Adı

Derneğin Adı: Eskişehir Aile Hekimleri Derneği (ESAHED)'dir.

 

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2: Derneğin Merkezi

Derneğin merkezi Eskişehir'dir.

 

DERNEĞİN AMAÇLARI

Madde 3 :Derneğin amaçları:

Derneğin Amaçları: Eskişehir ili içinde Aile Hekimi (AH) olarak çalışan ve kurs alarak AH ataması için başvuran hekimleri kapsamak üzere:

 1. Aile Hekimleri arasında dayanışmayı sağlamak  ve  geliştirmek; sosyal ve mesleki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Sağlık hizmetleri alanında, ülke gerçeklerini de göz önünde tutarak, sorunların çözümüne hizmet etmek, meslek icrası sırasında oluşan sorunları gündeme getirmek ve çözüm yollarını araştırmak,
 3. Üyelerin kültürel, sanatsal ve bilimsel alanda faaliyetlerini desteklemek,
 4. Aile Hekimliği uygulama standartlarını belirlemek, mesleki eğitim programları geliştirmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 5. Mesleki kariyer ve onuru korumak, Mesleki Deontoloji  ilkelerinin  uygulanmasını sağlamak. Kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak.
 6. Gelişen sağlık teknolojisinin getirmekte olduğu yeniliklerin üyelere tanıtılmasını sağlamak, mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları düzenlemek, standartları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
 7. Aile Hekimliği uygulamalarıyla ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında yardımcı olmak, mevzuatın aksayan yönlerini yasal yollardan dile getirmek.
 8. Aile Hekimliği konusunda toplumu bilgilendirmek, toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak.
 9. Mesleğin icrasında oluşan teknolojik sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
 10. Üyelerin özlük haklarıyla ilgili alanlarda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

Aile Hekimleri Derneği demokratik esaslara dayalı, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve Atatürk devrimlerine bağlı, yasal çerçeve içinde faaliyet gösteren tıbbi mesleki bir dernektir.

 

ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI:

ESAHED amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 1. Aile Hekimliği ile ilgili konularda araştırma, inceleme yapmak. Araştırmaları yürütmek için çalışma ve danışma kurulları oluşturmak.
 2. Diğer yasal kuruluşlarca bu yönde yapılan çalışmaları desteklemek.
 3. Aile Hekimlerini gerektiğinde kurum, kuruluş, kongre ve toplantılarda temsil etmek.
 4. Derneğin amaçları doğrultusunda kongre, konferans, sempozyum, toplantı vb. faaliyetlerde bulunmak, sürekli ve süreksiz yayınlar yapmak.
 5. Aile Hekimliği alanında mezuniyet öncesi ve sonrası sürekli eğitim standartlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, bu amaçları gerçekleştirecek kurul ve komisyonları oluşturmak.
 6. Amaçları ve mevcut koşulları ile sınırlı olarak üyelerine burs ve yardımlar sağlamak.
 7. Üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmek, aralarında dayanışma sağlamak ve mesleki birliği oluşturmak için çalışmak ve uygun koşulların sağlanabilmesi için ticari faaliyette bulunmamak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisleri açmak ve işletmek.
 8. Sağlık alanında yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri izlemek, sonuçlarını üyeleri ile paylaşmak.
 9. Sağlık açısından daha bilinçli bir toplum oluşturulması için çalışmak.
 10. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve mali sorunlarını çözebilmek amacıyla kongreler, seminerler, paneller, geziler, konserler, eğlence, temsil, spor müsabakaları vb. toplantılar düzenlemek; sergiler açmak, gerekli izinleri alarak piyango tertiplemek, bağış ve yardımları kabul etmek. 
 11. Aile Hekimlerinin eğitimiyle ilgili konularda kanun,tüzük,yönetmelik vb .düzenleyici  işlemleri çıkartan kuruluşlara örnek tasarılar,düzenleme metinleri vb. çalışmaları sunarak yardım ve iş birliği yapmak ;danışmanlık hizmeti vermek.
 12. Amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge,doküman ve yayınları temin etmek ,dokümantasyon merkezi oluşturmak,çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,dergi,kitap gibi yayınları dağıtmak ,çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak.
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
 14. Üyelerinin boş zamanlarını en iyi bir şekilde değerlendirebilmeleri,bilgi alışverişlerinde bulunabilmeleri,dinlenmeleri ve eğlenmeleri,Dernek faaliyetlerinin daha sağlıklı,temiz,nezih ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla lokal açmak,sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,bu tesislerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak çalıştırmak veya kiraya vermek.
 15. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır,taşınmaz mal satın almak,satmak,kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek
 16. Amacın gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona veya konfederasyona katılmak.Gerekli izin alınarak Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,Dernek faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için gerektiğine gönüllü veya ücretli personel istihdam etmek
 17. Ulusal  ve Uluslararası faaliyette bulunmak,Yurt içindeki veya Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak  veya yardımlaşmak.Yurt içinden ve yurt dışından dernek ve tüzel  kişilerden yasalar çerçevesinde ayni ve nakli bağış ve yardımları almak
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde,5072 sayılı dernek ve vakıfları kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere,kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.     
 19. Dernek üyelerinin yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerinin ve diğer mal ve hizmetlerle kısa Vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılaşmak amacıyla sandık kurmak.  
 20. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik yapmak.  
 21. Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerle veya vakıf,sendika vebenzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak
 22. Üyeler adına kooperatif,banka,otel,…vb kuruluşlarla anlaşma yapmak.Bu amaçla üyelerine dernek kimlik kartı oluşturma

Dernek kendisinden istenen görevleri amaçlarına ve mevzuata aykırı düşmedikçe koşulları ölçüsünde yerine getirir

Derneğin Faaliyet  Alanı:Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir.

 

 

BÖLÜM-II

ÜYELİK ŞARTLARI VE ÜYELERİN HAKLARI

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 4: Dernek,Dernek yasası ve diğer yasalarda öngörülen üyelikle ilgili şartları taşıyan asil ve fahri üyelerden    oluşur.           

Asil üye olabilmek için;  

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 2. Tıp Doktoru Diploması veren Yurt içi veya yurtdışı bir üniversiteden Tıp doktoru diploması almış olmak.
 3. Fiilen birinci basamakta sözleşmeli Aile Hekimliği yapmak.
 4. Mesleğini icra ederken mesleki kusuru yüzünden meslekten men yada  ihraç edilmemiş olmak.

Fahri üye olabilmek için:Aile Hekimliği ve ESAHED yararına çalışmalarda bulunan ve dernek çalışmalarına katılmaya istekli kişiler Yönetim kuruluna şahsen başvurarak Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile onur üyeliği verilebilir.Fahri üyelerin oy kullanma ve dernek yönetim ve denetim kurullarına seçilme hakkı yoktur.

Yukarıdaki koşulları taşıyıp da derneğe üye olmak isteyen Aile Hekimleri örneğe uygun başvuru formunu 2(iki) nüsha halinde doldurularak bölgesindeki şube yönetim kuruluna başvurur.

Başvuru formuna:

 • TC nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Tıp Fakültesi Diploması veya Tıp Fakültesi Çıkış Belgesi fotokopisi.
 • Aile Hekimliği Birinci Basamak Eğitim Sertifikası fotokopisi. (Uzman Aile Hekimleri için Birinci Basamak Aile Hekimi Eğitim Sertifikası koşulu aranmaz.)
 • Uzman Aile Hekimleri için Uzmanlık Belgesi fotokopisi.
 • Birinci basamak aile hekimliği uygulamasında sözleşmeli çalışıldığına dair ilgili resmi kurumdan alınmış belge eklenir.
 • Dernek yönetim kurullarınca üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, kabul etmeme yazısı ile birlikte üyeliğe başvuru formunu ve ekli belgeleri merkez yönetim kuruluna gönderebilir. Merkez yönetim kurulu kararı kesindir, bu karar 30 gün içinde ilgiliye ve şubeye bildirilir. 

 

ÜYENİN HAK VE ÖDEVLERİ

Madde 5:

Üyelik hakları:

Her üye genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, dernek organlarını seçmek, seçilmek, dernek hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmak ve yararlanılmasını istemek haklarına sahiptir. Her tür görüşme ve faaliyet dernek üyelerine açık olarak yapılır. Üyeler dernek yönetim kurulu ve diğer birimlerden faaliyetler konusunda bilgi istemek, dernek amaçlarına aykırı tutumları eleştirmek haklarına sahiptirler.

Üyenin yükümlülükleri:

Üyeler aidatlarını düzenli olarak ödemek zorundadır. 

Dernek kurullarının çalışmalarını ve toplantılarının genel düzenini kendi kusuru ile ihlal eden üye veya üyeler toplantı başkanı veya kurul çoğunluğunun kararı ile kuruldan veya görüşme ortamından uzaklaştırılabilir. Uzaklaştırılan üye veya üyeler şube ya da merkez yönetim kurulunun oy çokluğu ile alacağı karar doğrultusunda onur kuruluna sevk edilebilir. 

Dernek üyelerinin tek tek veya toplu olarak dernek amaçları dışında faaliyette bulunmaları, derneği bu amaçlar dışında kullanmaya çalışmaları, dernek birimlerinde dernek amaçları dışında başka temeller üzerinde faaliyet göstermeye çalışmaları dernek üyeliğinin sona erdirilme sebebidir. 

Ayrıca dernek amaçları dışına çıkılarak yapılan bu tür öz ve eylemlerin her türlü hukuki ve cezai sonuçlarından şahsi olarak sorumludurlar. 

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 6:

 1. Üyeler diledikleri zaman Dernek’ten ayrılabilirler. Bu arzularını bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçları ödemeleri zorunludur.
 2. Birinci basamakta sözleşmeli Aile Hekimi olarak çalışırken kendi isteği ile bu görevden istifa eden üyenin sıfatı görevden ilişiğinin kesildiği tarihte sona erer.
 3. Bilimsel-mesleki kurullara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanan üyeler dernek yönetim kurulunca onur kuruluna sevk edilir ve onur kurulunun vereceği karar ile üyelikten çıkarılabilir.
 4. Birinci Basamakta Sözleşmeli Aile Hekimi olarak çalışırken kendi isteği dışında bir nedenle sözleşmesi fesih olan üyeler dernek yönetim kurulunca onur kuruluna sevk edilir ve onur kurulunun vereceği karar ile üyelikten çıkarılabilir.
 5. Dernek üyeliği şartlarının kaybedilmesi veya üye olma şartlarından birinin eksik olduğunun sonradan anlaşılması halinde üyenin üyeliği dernek yönetim kurulunca sonlandırılır.
 6. Üyenin ölümü halinde dernek üyeliği sıfatı sona erer.

 

 

BÖLÜM III

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 7:Derneğin Organları:

 • Dernek Genel Kurulu
 • Dernek Yönetim Kurulu
 • Dernek Denetleme Kurulu
 • Onur Kurulu
 • Şubeler ve Organları

 

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 8: Dernek Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Dernek Genel Kurulu tüm kayıtlı asil üyelerce ve şube delegelerince oluşturulur.

 

TOPLANTI ZAMANI

Madde 9: Dernek genel kurulu biri olağan diğeri olağanüstü olmak üzere 2 türlü toplanır. Olağan toplantılar 2 yılda 1, mayıs ayı içerisinde olmak üzere dernek yönetim kurulunca tespit edilecek bir tarihte yapılır. Dernek yönetim ve denetleme kurullarının üçte iki çoğunlukla aldığı karar veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı olarak başvurması üzerine dernek genel kurulu, merkez yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Dernek yönetim kurulu zamanında bu çağrıyı yapmazsa dernek denetleme kurulu veya toplantıyı isteyen üyelerden birisi sulh hukuk hakimliğine müracaat ederek genel kurulun toplantıya çağrılması için 3 üyenin görevlendirilmesini sağlar.

 

ÇAĞRI YÖNTEMİ

Madde 10: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ( posta ile, yazılı tebligat ile, imza alınmak suretiyle vb.) ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

 

DERNEK GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11:

Aşağıdaki hususlar merkez genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır,

 1. Dernek yönetim, denetleme ve onur kurullarının seçimi,
 2. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi (Tüzük değişikliği için toplantıda bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğunun değişikliği onaylaması gerekir.)
 3. Dernek genel kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek ve kurulları aklamak,
 4. Derneğe gerekli gayrimenkullerin satın alınması, kiralanması, satılması, bağışlanması, veya devredilmesi hususunda dernek yönetim kuruluna yetki vermek
 5. Derneğin Ulusal ve uluslar arası kuruluşlara üye olmasına ya da ayrılmasına karar vermek.
 6. Dernekler yasasında belirtilen genel hükümlerle tüzükte belirtilen diğer işleri yapmak.
 7. Derneğin feshine karar vermek.
 8. Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek.
 9. Derneğin federasyona üyelik, üyelikten çıkma, temsilcilik açma ve kapatma konularında karar vermek.

 

DERNEK YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 12:

Dernek yönetim kurulu Dernek genel kurulundan sonra derneğin en yetkili yürütme ve karar organıdır. Dernek genel kurulunca dernek üyeleri arasından seçilecek 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Üyelerin seçiminde gizli oy yöntemi kullanılır. Asil üyelerde boşalma olması halinde yedek üyelerden, aldıkları oy sayısına göre sıralanarak tamamlanır. Dernek yönetim kurulları 2 yıllığına seçilir.

Dernek genel kurulunca seçilen yönetim kurulu üyeleri ilk kurul toplantısında asil üyeler arasından 1 genel başkan, 1 genel sekreter, 1 sayman seçer. Seçimde hazır bulunanların oy çokluğu yeterlidir. 

 

GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13:

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Tüzük hükümlerini ve genel kurul kararlarını uygular.
 2. Derneğe ücretli personel alınmasına karar verir.
 3. Derneğe ait kıymetli evrak, demirbaş ve tüm değerlerin iyi saklanması ve bunlara ilişkin işlemlerin doğru ve düzenli yapılmasını sağlar.
 4. Her türlü satın alma ve masraf işlerini yapar.
 5. Dernek işleyişi ile ilgili çalışmaları yasa ve tüzük hükümlerine göre düzenler.
 6. Dernekçe kurulan her türlü işletme v tesisin çalışmalarını yürütür.
 7. Dernek şubelerinin kurucularına yetki verir.
 8. Derneğin faaliyetleri ile ilgili araştırma ve inceleme komisyonları oluşturabilir. Bu iş için gerekli parasal harcamaları idare eder.
 9. Dernek yayın organlarının çıkarılmasına karar verir ve bu iş için gerekli parasal harcamaları idare eder.
 10. Tüzük değişikliği tasarısı hazırlar ve merkez genel kurulunun onayına sunar.
 11. Derneğe gelir kaynakları araştırır. Üye sayısının artırılması için çalışır.
 12. Kapatılan ya da feshedilen dernek şubelerinin üyelerinin hangi şubenin üyesi olacaklarına karar verir.
 13. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için 6 aylık dönemleri kapsayan çalışma programları hazırlar.
 14. Derneği dış ilişkilerde temsil eder.
 15. Dernek disiplin yönetmeliğini oluşturur, genel kurula sunar ve uygular.
 16. Tüzükte kendisine verilen diğer işleri yapar.
 17. Yurt dışı derneklere üyelik ve işbirliği konusunda gerekli tüm çalışmaları yürütür.
 18. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için kurul ve komisyonlar kurar, bunlarla ilgili iç yönetmelikler hazırlar ve merkez genel kurulunca onaylandıktan sonra yürütülmesini sağlar.
 19. Dernek üyelerinin mesleğin icrasından doğan sorunları çözmek için hukuki ve teknik danışmanlar tutar ve görevlendirir.
 20. Dernek giriş ve üye aidatlarının miktarını belirleyerek genel kurula onaya sunar. 

 

TOPLANMASI

Madde 14:

Yönetim kurulu en az 30 günde bir toplanır. Toplantıya çağrı başkan tarafından yapılır. Gündemi hazırlamak genel sekreterin görevidir. Yönetim kurulu iki üyesinin isteği ve çoğunluk onayı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim kurulu en az 3 üye ile toplanır. Toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık edenin oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 ve yılda toplan 6 defa toplantıya katılmayan üyenin merkez yönetim kurulu üyeliği sıfatı düşer.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Madde 15: Yönetim kurulu üye sayısında boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin getirilmesiyle tamamlanır. Bu durumda yönetim kurulu kendi aralarında tekrar görev dağılımı yapar. Bu yönetim kurulu değişikliği dernek yönetmeliğinde belirtilen form tanzim edilerek idareye 1 ay içinde bildirilir. Ancak yedek üyelerin getirilmesinden sonra da üye tam sayısının yarısından aşağı düşen mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından genel kurulu 1 ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden biri sulh hukuk hakimliğine başvurabilir. Sulh hukuk hakimliğince dernek üyelerinden 3 kişiye yetki vererek, bu yetki ile genel kurulu toplantıya çağırılır.

 

DIŞ İLİŞKİLER

Madde 16: Derneğin dış ilişkilerini sağlamada ve derneği temsilde dernek merkez yönetim kurulu yetkilidir. Merkez yönetim kurulu gereken hallerde belli konularda çalışmak üzere belli sayıda üyeyi görevlendirebilir, belli konularda komisyonlar oluşturabilir, bu komisyonlara yetki verebilir. Yukarıda belirtilen istisna dışında ve özellikle merkez yönetim kurulu bilgisi olmadan üyeler dernek adına dış ilişkilere giremez, derneği temsil edemez. Aksine hareket eden üyeler yönetim kurulu kararı ile onur kuruluna sevk edilir.

Merkez yönetim kurulu tüm Aile Hekimlerini temsil eder.

 

GENEL BAŞKAN

Madde 17:

Genel Başkanlık sıfatı yönetim kurulu başkanındadır. Genel Başkan, genel kurul ve denetleme kurulu dışında kalan bütün organ ve büroların yönetmeliklere aykırı olmamak kaydı ile merkez yönetim kurulu adına merkez yönetim kurulunun programları çerçevesinde harcamalara karar verir. Yönetim kurulu tarafından seçilir. 

 

GENEL SEKRETER

Madde 18:

Yönetim kurulu tarafından seçilir. Genel sekreter merkezde bulunan bütün çalışma gruplarının üstüdür. Tüzük, genel kurul veya yönetim kurulu kararlarına göre yazışmaları düzenli olarak yürütür. Dernek büroları arasında uyumlu çalışmayı sağlar. Kendisine yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. Karar defterinin yazılması ve saklanmasından sorumludur. 

 

GENEL SAYMAN

Madde 19:

Yönetim kurulunca seçilir. Derneğin para işlerinde birinci derecede sorumludur. Dernek adına yapılacak tüm giderlerin tüzüğe, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, bütçe ve kadro cetvellerine uygun olarak yapılmasını sağlar.

Derneğin gelirlerinin ve üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yürütür. Zorunlu defterlerin günü gününe tutulmasını sağlar.dernek kasasında memur maaş katsayısının bin rakamı ile çarpımı sonucu çıkacak miktar kadar para bulundurabilir. 

 

MERKEZ DENETLEME KURULU

Madde 20:

Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçilen kurul en geç 20 gün içerisinde toplanarak asil üyeler arasından bir başkan seçer ve başkanın çağrısı ile en az 3 ayda bir toplanır. Yönetim kurulu isteği üzerine veya kendiliğinden denetim görevini yerine getirir.

 

GÖREVLERİ:

Madde 21:

 1. Derneğin bütçe çalışmalarının tüzük, genel kurul ve yönetim kurulu karalarına uygun olup olmadığını inceler, gerekli uyarıları yapar.
 2. Genel kurula sunulan faaliyet raporları ile kesin hesabın uygunluk denetimini yapar. Durumu bir raporla genel kurula sunar.
 3. Hazırlanan bütçede öngörülen harcamaların düzenli ve amaca uygun yapılıp yapılmadığına bütçede öngörülen harcamalar için yetkili organların onayının alınıp alınmadığını, harcamaların bütçe kapsamını aşıp aşmadığına ilişkin denetim yapar. Yasa ve tüzükte bulunan ve öngörülen belgelerin bulunup bulunmadığını denetler. Gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun kayıtlara uygun olup olmadığını inceler.
 4. Dernek hesap ve defterlerini inceler, merkez yönetim kurulundan bilgi ister. Mali konularda ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında merkez yönetim kurulu toplantısına katılabilir.
 5. Genel kurul toplantılarında bulunarak, ilgili konularda sunulan sorulara yanıt verir.
 6. Denetleme kurulu üyeleri görevlerini yerine getirirken gördükleri, öğrendikleri noksanlık ve yolsuzlukları belgeleyerek genel kurula sundukları raporda belirtmek zorundadırlar. 

 

ONUR KURULU

Madde 22:

Onur kurulu, hekimlik mesleğinde 10 yılını doldurmuş ve birinci basamakta sözleşmeli Aile Hekimliği yapan 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Onur kurulu üyeleri dernek yönetim kurulunun önerdiği adaylar arasından Merkez Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olması halinde yedek üyelerden, aldıkları oy sayısına göre sıralanarak tamamlanır. Asil üyeliğe seçilen üyeler en geç 20 gün içerisinde toplanarak içlerinden bir kişiyi başkan seçerler. Onur kurulu, başkanının çağrısı ile toplanır. İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya hakkında inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar bu durumda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı üçe tamamlanır. 

Madde 23 :

Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Dernek Genel Kurulu’na sorumludur.
 2. İlk oluşumundan sonraki dernek genel kuruluna  dek disiplin iç yönetmeliğini hazırlar ve genel kurulun onayına sunar. Disiplin iç yönetmeliği yürürlüğe girinceye dek Dernek Yönetim Kurulu’na danışma kurulu hizmeti verir.
 3. Aile hekimleri arasındaki ve/veya aile hekimi hasta arasındaki ilişki ve hasta hakları ile ilgili deontolojik ve etik kuralların belirlenmesi için çalışmalar yapar, uygulanmasını izler ve uyulmadığı durumlarda uyarıdan başlayarak üyelikten çıkarmaya kadar cezalar verir.
 4. Bilimsel – mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğunu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyeleri üyelikten çıkarır. 

Üyelikten çıkarmak cezası üstünde yaptırım gerektiği durumlarda TTB ve ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunur. 

 

ŞUBELER VE ORGANLARIN TEŞKİLİ

Madde 24:

Dernek Genel Kurulu gerekli gördüğü illerde şubeler açabilir. Şubelere bağlı olan iller MYK tarafından belirlenir. İl merkezleri dışında şube açılamaz. Bir il merkezinde şube açılabilmesi için derneğin ilkelerini benimsemiş, en az 20 asli üyenin o ilde ya da Dernek yönetim kurulunca o şubeye bağlanması uygun görülen illerde görev yapıyor ya da ikamet ediyor olması zorunludur. Aralarında il temsilcisinin de bulunduğu en az 3 kurucu üyenin genel merkeze göndereceği yetki isteme yazısında her üyenin adı, soyadı, adresi, görevi, üye nosu ve imzasının bulunması şarttır. Dernek Genel Kurulu ilk toplantısında konuyu görüşür alınan karar kurucu üyelere tebliğ edilir. Şube kurma yetkisi verilmişse kurucu üyeler dernekler kanununun 31. Maddesi hükümleri çerçevesinde durumu mahallin en büyük mülki amirine bildirir. Kurucu üyeler dernekler yasasında öngörülen şartları yerine getirerek yapacakları başvurudan itibaren en geç 6 ay içerisinde genel kurula gitmek zorundadırlar. Geçici yönetim kurulu seçimle işe gelmiş şube yönetim kurulları ile aynı yetkilere sahiptir.

Madde 25:

Geçici yönetim kurulu, dernekler yasası, tüzük, merkez yönetim kurulu kararlan, merkez direktif ve duyurularına uygun olarak ilk genel kurulda şube yönetim kurulu seçilinceye kadar çalışır. 

 

ŞUBE ORGANLARI

Madde 26:

Şube organları:

 • Şube genel kurulu
 • Şube yönetim kurulu
 • Şube denetleme kurulu

Kurul, komisyon ya da çalışma grupları olmak üzere oluşturulur. 

 

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 27:

Şube genel kurulu şube üyelerinden oluşur. Toplantı dönemleri olağan olarak 2 yılda 1, Mart ayı içerisindedir. 

Şube genel kurulunun görev ve yetkileri:

 1. Şube organlarını seçer. Şube yönetim kurulu için 5 asil 5 yedek üye, şube genel kurulunda gizli oyla seçilir.
 2. Şube denetleme kurulu için gizli oyla 3 asil ve 3 yedek üye seçer.
 3. Merkez genel kurul delegelerini 10 üyeye kadar 1 ve devamlı her 10 üye için 1’er delege olmak üzere seçer. Şube üye sayısı 10’luk birimi 1 üye aşıyor dahi olsa 1 delege daha seçilir. Şube başkanları doğal delege sayıldığından merkez genel kurul delege sayısı hesaplanırken şube başkanının delegeliği hesaba alınmaz. Her olağan genel kurul döneminde şube organları ile birlikte merkez genel kurul delegeleri de seçilir. Merkez genel kuruluna en son seçilmiş delegeler katılır. Seçim sonuçlarının bir tutanakla merkez yönetim kuruluna gönderilmesi zorunludur. Şubelerin merkez genel kurul delegeleri merkez genel kurulundan en geç 60 (altmış) gün önce seçilmek zorundadır.
 4. Şube genel kurullarının yetkilerine dernekler yasası ve tüzüğün ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul şubenin tüm gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organlarını aklar, gerekli görülürse haklarında hukuki işlemlerin uygulanmasına karar verir.
 5. Şube genel kurulu olağan dönemler dışında, şube yönetim kurulu veya şube denetleme kurulu veya üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine şube yönetim kurulunca toplantıya çağrılabilir.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 28:

Şube yönetim kurulu şube genel kurulunca, şube üyeleri arasından seçilerek, 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Şube yönetim kurulunun görev yetkileri şunlardır;

 1. Şube yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında asil üyeleri arasından 2 başkan, sekreter ve 1 sayman seçer. Seçimlerde salt çoğunluk ile yetinilir.
 2. Şube yönetim kurulu, dernekler yasası, tüzük, yönetmelik hükümlerini ve genel merkez tarafından yükümlendirilen görevleri yerine getirir,
 3. Şubenin faaliyetleri ile ilgili araştırma ve inceleme komisyonları oluşturulabilir,
 4. Şubeye ait kıymetli evrak, demirbaş ve tüm değerlerin iyi saklanması ve bunlara ilişkin işlemlerin doğru ve düzenli yapılmasını sağlar.
 5. Şube çalışmalarını yürütmek üzere 6 aylık çalışma programlarını hazırlar ve 1 nüshasını merkez yönetim kuruluna gönderir.
 6. Şubenin gelir ve gider hesaplarını yapar. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar.
 7. Şube yönetim kurulu en az 30 günde 1 olmak üzere belirli günlerde toplanır.
 8. Şube yönetim kurulu toplantılarına arka arkaya 3 defa izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin şube yönetim kurulu üyeliği sıfatı düşer.
 9. Derneği taahhüt altına koyan tüm belgelerde çift imza bulunması zorunludur. 

 

ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 29:

Şube denetleme kurulu, şube genel kurulu tarafından, şube üyeleri arasından 3 asil ve 3 yedek üye seçilmek üzere oluşturulur. Seçim gizli oy yöntemi ile yapılır.

 1. Şube bütçe çalışmalarının, tüzük, şube genel kurulu ve şube yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığını inceler ve gerekli uyarıları yapar.
 2. Şube genel kuruluna sunulan faaliyet raporlarıyla kesin hesabın uygunluk denetimini yapar. Durumu bir raporla şube genel kuruluna sunar.
 3. Harcamaların uygun olarak yapılıp yapılmadığına, öngörülen harcamalar için gerekli onayların alınıp alınmadığına, gerekli belgelerin bulunup bulunmadığına ilişkin incelemeleri yapar.
 4. Şube hesap ve defterlerini inceler, şube yönetim kurulundan bilgi ister. Mali konularla ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında şube yönetim kurulu toplantısına katılabilir.
 5. Şube genel kurul toplantılarında bulunarak ilgili konularda sorulan sorulara yanıt verir.
 6. Şube denetleme kurulu üyeleri görevlerini yerine getirirken gördükleri, öğrendikleri noksanlık ve yolsuzlukları belgeleyerek genel kurula sundukları raporda belirtmek zorundadırlar. 

 

 

BÖLÜM IV

MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 30:

Derneğin gelirleri şunlardır:

 1. Üye giriş aidatları.
 2. Üye aidatları.
 3. Nakit ve ayni yardımlar ve bağışlar.
 4. Üyelere ilişkin misafirhane, dinlenme yerleri, lokal, dergi, kitap, broşür ve dernekçe yapılan çeşitli teşebbüs gelirleri.
 5. Dernek tarafından düzenlenen balo, eğlence, gezi, toplantı, müsamere, konser, konferans, kurs, piyango, yayın ve yarışmalardan elde edilen gelirlerden
 6. Resmi makamlardan izin alınarak düzenlenen temsil, tiyatro, gece, eşya piyangoları ve açılacak sergilerin gelirleri.
 7. Rozet vb. satış gelirleri.
 8. Sponsorluk ve reklam gelirleri.
 9. İşletme gelirleri.
 10. Genel merkez ve şubelerin gelirleri.
 11. İnternet, hatla telefon benzeri bilişim yolu ile elde edilen gelirleri.
 12. Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri gelirler. 

Gelirler alındı belgesi ile kabul edilir. Alındı belgeleri matbaada bastırılıp İl Dernekler Müdürlüğü’ne gerekli bildirim ve kaydı yapıldıktan sonra kullanılır. Bankalar aracılığı ile yapılan yardım ve bağışlarla ilgili banka dekontu alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Derneğin kasasında bulundurulacak para miktarı yönetim kurulunca her yılın başında kararla belirlenir. 

 

DERNEĞİN GİDERLERİ

Madde 31:

Derneğin giderleri bütçeye uygun olarak yönetim kurulu kararları ile yapılır. Acil durumlarda harcama miktarları ve yetkileri ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Giderler, gider makbuzu ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi 5 yıldır. 

 

AİDATLAR

Madde 32:

Üyelik giriş aidatı 20 (Yirmi) YTL’dir.

Üyeler aylık aidat olarak 10 (On) YTL öderler.

Üyelik giriş ve Yıllık aidat miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir, yönetim kurulu tarafından tahsil edilir.

Madde 33:

Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere, şubeler üye aidatlarının %30’unu her yılın Haziran ve Aralık aylarında 2 taksit halinde Genel Merkezin hesabına gönderirler. Genel Merkezin bilgisi dışında 3 dönem ödentilerini göndermeyen şube yönetim kurulları, merkez yönetim kurulu kararı ile görevden alınırlar. Dernek genel merkezi zorunlu durumlarda ve derneğin olanaklarına göre merkez yönetim kurulu kararı ile merkez payını şubeye bırakabilir veya maddi yardımda bulunabilir.

Derneğin hesap yılı, genel merkezde Ocak ayının 1. Gününden başlar, aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

Derneğin paralarının ulusal bankalardan birine yatırılması zorunludur. Yasal limite kadar ihtiyat dernek kasasında bulundurulabilir. 

 

DEFTERLER

Madde 34:

Dernekte tutulması gerekli defterler şunlardır:

 1. Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kayıtları için tutulur.
 2. Karar defteri: Merkez yönetim kurulunun kararlan, tarih ve numarası ile birlikte bu deftere kayıt edilir.
 3. Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evraklara numara verilerek bu deftere kaydedilir ve dosyalanır.
 4. İşletme defteri: Dernek adına yapılan tüm gelir ve giderlerin makbuz, fatura, senet veya özel notlarıyla miktarları bu deftere yazılır.
 5. Demirbaş defteri: Derneğin tüm taşınabilir ve taşınmaz malları sıra numarası verilerek bu deftere kayıt edilir.
 6. Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin kaydının yapıldığı defterdir.

Defterlerin noterlikçe tasdiki zorunludur. Yukarıda sayılan defterlerin merkez ve şubelerde tutulması zorunludur. 

 

 

BÖLÜM V

TASFİYE VE DERNEĞİN FESHİ

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

Madde 35: Dernek tüzel kişiliği, Genel Kurulca, kendiliğinden dağılmış sayılma veya mahkeme kararıyla fesih hallerinde sona erer. Fesih kararı, genel kurulca açık oylama ile verilir.

 

GENEL KURULCA FESİH

Madde 36: Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda, derneğin feshine karar verilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda hazır bulunan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaması gerekir. Bu çoğunlukla feshe ilişkin karar görüşülebilir. 

 

TASFİYE

Madde 37: Dernek, genel kurul kararı ile feshedilmesi halinde mal, para ve haklarının akıbeti genel kurulca kararlaştırılır. Kendiliğinden dağılmış sayıldığı hallerde tüzükte belirtildiği şekilde, ancak mahkeme tarafından derneğin feshedilmesi durumunda mal varlığının tasfiyesi Kanunda belirtilen hususlar çerçevesinde devri yapılır. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Derneğin tasfiyesi Dernekler Kanununun 15. Maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılır. 

 

 

BÖLÜM VI

GENEL HÜKÜMLER

GENEL HUSUSLAR

Madde 38:

Merkez yönetim kurulunda görevlilerin seçimi ve güven oylamaları gizli oyla yapılır. Tüzükte baş hüküm bulunmayan hallerde dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır. Merkez yönetim ve denetleme kurulu üyeleri dernek genel kurulunda, Şube yönetim ve denetleme kurul üyeleri şube genel kurulunda aklama için yapılan oylamaya katılamazlar.

Genel kurulda ana tüzükte yapılan değişiklikler, yönetim kuruluna seçilen üyelerin vazifeleri, ikametgâhları, mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

Herhangi bir nedenle kapanan şubenin malları, parası genel merkeze teslim edilir. Teslim edilmemesi veya eksik teslim edilmesinden şubenin son yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa bu para ve mallar yeni şubeye devredilir.

Dernekler yasası hükümlerine uygun olarak hazırlanan tüzüğün içermediği hususlarda kesin bir kayıt yoksa Dernekler yasası ve mevzuata göre de çözüm bulunamıyorsa merkez yönetim kurulu kararına göre hareket edilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 39: Derneğin iç denetimi esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğ&

Eskişehir Web Tasarım